Hälsan spelar roll - nytt projekt


Under 2019 utvärderas Hälsan spelar roll i flera LSS-verksamheter i Stockholms län. Rekryteringen för denna omgång är avslutad, men anmäl gärna intresse inför framtida omgångar och möjligheter att delta. Projektet drivs av Akademiskt primärvårdscentrum (APC) och finansieras inom Handlingsprogram övervikt och fetma i Region Stockholm. 


Health Matters - ett amerikanskt hälsoprogram

Hälsan spelar roll är utvecklat från det amerikanska utvärderade programmet Health Matters. Programmet har utvecklats sedan starten 1998 och används framgångsrikt i flera delstater och länder. Utvärderingen av programmet visade att deltagarna signifikant förbättrade sin hälsa, sina kunskaper om matvanor och fysisk aktivitet, sin tilltro till den egna förmågan att vara fysiskt aktiv, jämfört med kontrollgruppen (Marks, Sisirak and Chang, 2013). Läs mer om Health Matters på healthmattersprogram.org

Image

En första pilotstudie i Haninge kommun

Under hösten 2018 och våren 2019 genomfördes en första pilotstudie av Hälsan spelar roll inom LSS-verksamheten i Haninge kommun. Tre kursledare tog del av de amerikanska webbseminarierna (Train-The- Trainer) och genomförde därefter de 37 lektionerna i två grupper med deltagare. 

Sammanlagt nio deltagare tog del av hela kursen och utvärderingen visade att dessa nio förbättrade sina kunskaper om fysisk aktivitet och hälsosam mat, och ökade sin tilltro till den egna förmågan att vara fysiskt aktiv (enkät) samt förbättrade sin fysiska förmåga, mätt med tre olika tester (Timed Up and Go, 6 minuters gångtest samt 30 seconds chair stand test). Det gick inte att se någon förändring på BMI, men midjemåttet minskade för några av deltagarna. Resultaten avser en liten grupp individer och det är därför omöjligt att analysera statistiskt. De kvalitativa intervjuerna med kursledare och deltagare visade på positiva erfarenheter av kursen.


Image

Ny studie i Stockholms län


Innehållet i den svenska versionen av Hälsan spelar roll har förbättrats och anpassats ytterligare, utifrån synpunkter och erfarenheter från pilotstudien i Haninge. Dessutom har webbseminarium på svenska utvecklats. En ny studie startar hösten 2019, där ett tiotal LSS-verksamheter i Stockholms län deltar. De blivande kursledarna arbetar inom LSS-verksamheterna. De går inledningsvis tre webbseminarier. Därefter håller de i kursen, för en eller flera grupper deltagare med LSS-insats. 

Hälsan spelar roll kommer inom ramen för den nya studien utvärderas både kvantitativt och kvalitativt. Kvantitativa mått som studeras är BMI, midjemått, puls, blodtryck, fysisk förmåga (mätt med tre olika tester), steg per dag (stegräknare), kunskaper om matvanor och fysisk aktivitet (enkät), tilltro till egen förmåga att vara fysiskt aktiv (enkät) samt upplevelse av socialt stöd för hälsosamma vanor (enkät). Kvalitativa data samlas in genom loggbok som kursledarna för, samt genom intervjuer med kursledare och deltagare. Data behandlas konfidentiellt, och rapportering sker anonymt, så att inga deltagare kan identifieras. Deltagandet är frivilligt, och deltagare har rätt att när som helst avbryta.


 
 
Image
Image